მისია

მისია – ტურიზმის, სტუმართმასპინძლობის, განათლებისა და ბიზნესის სფეროში, შრომის
ბაზართან მჭიდრო კომუნიკაციით, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი, საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი განათლებისა და მეცნიერების სისტემის ხელშეწყობა.
ადამიანური კაპიტალის განვითარება და მოქალაქეთა შესაძლებლობების სრულად
რეალიზების ხელშეწყობა.
მიზანი – უზრუნველყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ხელშეწყობა. ხელი
შეუწყოს კონკურენტუნარიანი, კომპეტენტური და პროფესიული ღირებულებების მქონე
მოქალაქეების მომზადება-გადამზადებას, მათ დასაქმებას, პიროვნულ და პროფესიულ
განვითარებას.
ხედვა – შრომის ბაზართან თანხვედრაში მყოფი ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემები.